Počet položek: 0 0,00 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky prodeje.

 

I. DEFINICE

 

1.VOP - tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky prodeje.

 

2.Firma HEXONIC - HEXONIC CZ s.r.o., společnost s ručením omezeným se sídlem v

Hostivici 253 01, Praha-západ, Průmyslová 2479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5383, IČ 25148770.

 

3.Kupující - kupující, kterému firma HEXONIC dodává zboží nebo služby, který je

podnikatelem, povinen plnit povinnosti vůči firmě HEXONIC vyplývající ze smlouvy mezi

stranami, zejména platit za dodávky zboží a služeb;

 

4.Smlouva nebo smlouvy - všechny kupní smlouvy frimy HEXONIC o zboží nebo službách

kupujícímu.

 

5.Strany - společné určení firmy HEXONIC a kupujícího.

 

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje (VOP) se vztahují na každou objednávku,

stejně jako na všechny obchodní vztahy frimy HEXONIC s kupujícími; tyto VOP jsou

kupujícím k dispozici na www.hexonic.com/cs nebo při podávání nabídek firmě HEXONIC.

Uzavření smlouvy kupujícím nebo odeslání objednávky kupujícím firmě HEXONIC bude

představovat přijetí těchto VOP v plném rozsahu kupujícím.

 

2.Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé cenové nabídky, nabídky podané a uzavřené

smlouvy firmou HEXONIC a mají přednost před podmínkami nákupu kupujícího.

 

3.Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje (VOP) nemohou být změněny, nahrazeny

nebo doplněny bez předchozího písemného souhlasu frimy HEXONIC, jinak jsou neplatné.

Také vyloučení použití těchto VOP vztahující se k určité smlouvě nebo kupujícímu může

nastat pouze způsobem popsaným v předchozí větě. Pokud kupující používá jiné obecné

obchodní podmínky, protichůdné nebo doplňkové VOP, nebudou se vztahovat na žádnou

ze smluv uzavřených s firmou HEXONIC. Všechny takové smluvní vzory používané

kupujícím nejsou přijímány firmou HEXONIC, pokud zástupce firmy HEXONIC písemně

nevyjádří svůj souhlas s jejich platností, nicméně takový souhlas musí být písemný, jinak

bude neplatný. Chybějící souhlas znamená, že tyto VOP se vztahují na vztahy mezi

stranami. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností dodání nebo plnění služby firmou

HEXONIC kupujícímu nebo jejich přijetí kupujícím není přijetím firmou HEXONIC pro

jakékoli obecné obchodní podmínky uplatňované kupujícím nebo jakékoli změny těchto

VOP navrhované takovým kupujícím.

 

4.Pokud strany zůstanou v trvalých obchodních vztazích, přijetí VOP kupujícím pro jednu

smlouvu bude považováno za přijetí těchto VOP pro následující smlouvy uzavřené tímto

kupujícím s firmou HEXONIC.

 

5.Pokud firma HEXONIC nevydá jiné písemné prohlášení, všechny dohody stran při plnění

uzavřené smlouvy, stejně jako jakékoli další dohody, změny, ukončení, pozastavení nebo

odstoupení od této smlouvy musí být učiněny písemně, jinak budou neplatné.

 

III. NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

1.Smlouva je uzavřena s firmou HEXONIC a s kupujícím pouze na podmínkách

stanovených v této části III .

 

2.Informace zveřejněné na webových stránkách firmy HEXONIC, v katalozích, brožurách,

letácích, reklamách a dalších publikacích nebo tištěných publikacích firmy HEXONIC (dále

jen “Publikace”) nepředstavují závaznou nabídku, i když mají cenu, pokud není v nich

výslovně uvedeno jinak. Publikace o zboží a službách nabízených firmou HEXONIC jsou

pouze pro informační účely, zatímco vzorky a ukázky vydávané firmou HEXONIC jsou

pouze pro ilustrační účely. Podrobné technické údaje obsažené v publikacích se mohou

kdykoli změnit.

 

3.Kupující může podávat dotazy písemnou, elektronickou nebo telefonickou formou.

Dotaz musí obsahovat údaje kupujícího a další požadavky, které by tvořily nedílnou

součást smlouvy. Informace, cenové nabídky nebo počáteční nabídky získané tímto

způsobem od firmy HEXONIC nepředstavují závaznou nabídku informativní povahy.

 

4.Za účelem uzavření smlouvy musí kupující doručit objednávku firmě HEXONIC na

základě podmínek uvedených v pozvání k podání nabídek nebo na základě informací

obsažených v publikacích (“Objednávka”). Objednávka může být podána písemnou nebo

elektronickou formou nebo pomocí B2B Wakintra rozhraní. Objednávka představuje

závaznou žádost o nákup kupujícího.

 

5.Odesláním objednávky je kupující povinen poskytnout veškeré informace a

dokumentaci specifikující předmět objednávky, přesně uvádějící technické požadavky na

předmět objednávky, včetně případných požadovaných norem a schválení. Veškerá

odpovědnost za správnost dat a informací poskytnutých v této souvislosti leží na

kupujícím. Kupující prohlašuje, že má plné právo umožňující mu přenést dokumentaci

firmě HEXONIC v souvislosti s umístěnou objednávkou, a že ji poskytuje firmě HEXONIC

bezplatně a na své náklady a riziko. V nepřítomnosti odlišných písemných záruk ze strany

firmy HEXONIC nenese firma HEXONIC odpovědnost za vhodnost zboží nebo služeb, které

nabízí, pro konkrétní účel nebo použití, ani za jejich soulad s požadavky nebo potřebami

kupujícího.

 

6.Podmínkou pro účinné uzavření smlouvy může být splnění dalších podmínek

stanovených firmou HEXONIC kupujícímu v reakci na objednávku (např. předplatné, přijetí

faktoringu, ověření kreditního limitu nebo bankovní záruky v určeném období).

 

7.Firma HEXONIC přijímá objednávku a potvrzuje její podmínky pouze písemně nebo

elektronicky prostřednictvím prohlášení oprávněného zástupce firmy HEXONIC. Přijetí

objednávky nemůže nastat implicitně nebo nedostatkem odpovědi na objednávku, ani

když strany zůstanou v trvalých obchodních vztazích mezi sebou.

 

8.Okamžikem uzavření smlouvy, s výhradou bodu III.6 výše, je okamžik, kdy firma

HEXONIC odešle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky - prohlášení potvrzující nebo

irelevantně modifikující podmínky objednávky - podepsané nebo odeslané oprávněným

zástupcem firmy HEXONIC, dále jen: “Potvrzení objednávky”.

 

9.Kupující není oprávněn požadovat uzavření smlouvy ani jakékoli nároky na náhradu

škody, pokud smlouva z jakéhokoli důvodu není uzavřena. V případě pochybností se

považuje, že odpovědnost firmy HEXONIC v této oblasti je vyloučena v nejširším možném

rozsahu povoleném zákonem.

 

10.Umístění objednávky dodavatelem se nepovažuje za rezervaci frimě HEXONIC žádných

materiálů ani vybavení pro její realizaci nebo termíny dodání.

 

11.V případě, že kupující v jakémkoli prohlášení poskytnutém firmě HEXONIC, zejména v

objednávce, uvede ustanovení, která jsou v rozporu nebo jsou doplňková k těmto GTCS,

kupující uznává, že podání potvrzení firmě HEXONIC je omezeno obsahem těchto GTCS a

HEXONIC není vázán žádnými ustanoveními, která jsou v rozporu nebo jsou doplňková k

těmto GTCS.

 

12.Jakékoli změny v GTCS, včetně doplnění nebo nahrazení jakéhokoli ustanovení GTCS,

vyžadují pro svou účinnost předchozí písemné prohlášení firmy HEXONIC, jinak jsou

neplatné a bezúčelné .

 

13.Kupující je povinen v jakékoli komunikaci s firmou HEXONIC jasně uvést číslo potvrzení

udělené firmou HEXONIC. V opačném případě firma HEXONIC neodpovídá za jakékoli

související nedorozumění nebo zpoždění .

 

14.Jakékoli informace poskytnuté kupujícímu firmou HEXONIC v reakci na objednávku

nebo potvrzení, včetně písemné dokumentace, výkresů, odhadu nákladů, obsahu nebo

formy nabídky nebo korespondence, nemohou být v žádném případě a kdykoli

zpřístupněny třetím stranám (s výjimkou certifikačních procesů třetích stran, bankovních

institucí a pojišťovacích společností financujících smlouvu) a mohou se vztahovat pouze

na konkrétní smlouvu, pokud firma HEXONIC nestanoví v písemné formě jinak.

 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1.Jedinou závaznou cenou je cena uvedená v potvrzení firmou HEXONIC. Pokud v

potvrzení nejsou explicitně uvedeny odlišné informace, jedná se o čistou cenu v EUR nebo

CZK stanovenou na základě Incoterms 2010. Cena produktu může být doplněna o další

položku za náklady na dopravu a vykládku jiné než firmou HEXONIC standardní balení a

manipulaci. Cena nikdy nezahrnuje pojištění a veškeré veřejné poplatky včetně DPH a

celních a jiných poplatků (dále jen “Cena”). Náklady na dopravu a vykládku, balení jiné než

standardní od firmy HEXONIC, pojištění a veškeré veřejné a právní závazky, včetně DPH a

celních poplatků a dalších podobných poplatků, budou přidány k prodejní ceně, pokud je

jsou v souladu s objednávkou, smlouvou nebo v souladu s obecně platným právem a

kupující je povinen je spolu s cenou uhradit.

 

2.Pokud strany nedohodnou jinak, firma HEXONIC má právo vystavit kupujícímu daňový

doklad s DPH za cenu zvýšenou o veřejné náklady nebo poplatky podle cen nebo sazeb

platných v den dodání nebo uplynutí lhůty pro převzetí zboží v souladu s Incoterms

dohodnutými stranami.

 

3.Pokud není v potvrzení nebo na vystavené faktu uvedeno jinak, firmaHEXONIC má právo

po přijetí zboží nebo jeho části (dávky zboží) pokryté smlouvou nebo uplynutí lhůty pro

jeho převzetí nebo přijetí služby požadovat platbu za cenu uvedenou na faktuře. Den

připsání účtu firmě HEXONIC bude považován za den platby.

 

4.Všechny náklady související s platbou musí být hrazeny kupujícím a nemohou být

odečteny z částky zaplacené.

 

5.Firma HEXONIC má právo převést svá práva nebo pohledávky vyplývající z dohody na

třetí osoby (faktoringovou společnost) bez dalšího souhlasu kupujícího. Firma HEXONIC

nevratně oznámí zákazníkovi, že pohledávka včetně příslušenství pod tímto dokladem

bude přiřazena ČSOB Factoring, a.s., IČ 45 79 42 78 Výmolova 353/3, Radlice, 150 26 Praha 5.

Platba musí být proto převedena výhradně na účet ČSOB Factoring, a.s., č. účtu CZ23 0300

1000 2808 0006 0853, SWIFT: CEKO CZ PP s Československou obchodní bankou, a.s. Dluh

zákazníka pod tímto dokladem bude splacen pouze jeho platbou ČSOB Factoring, a.s.

 

6.Pokud firma HEXONIC zjistí jakékoli zhoršení finanční situace kupujícího nebo okolnosti,

které nebyly firmě HEXONIC známy v době přijetí objednávky a které mohou vést k

ohrožení smlouvy nebo ji ohrozit, firma HEXONIC má právo - na své vlastní uvážení -

odstoupit od smlouvy celé nebo částečně a vymáhat od kupujícího jakékoli související

náklady, škody a ztracené zisky, stejně jako jednostranně změnit platební podmínky,

zejména požadovat platbu předem nebo pozastavit plnění smlouvy, dokud nebudou

splněny další podmínky.

 

7.V případě nezaplacení nebo pozdní platby kupujícím má firma HEXONIC kromě hlavních

pohledávek právo požadovat platbu penále ve výši 0,5 % za den bez dalších žádostí a

požadovat náhradu všech nákladů na soudní, exekuční a právní zastoupení, stejně jako

navíc požadovat náklady na vymáhání ve výši 15 % z vymáhané částky dluhu.

 

8.Pokud kupující zpozdí platby firmě HEXONIC, platba provedená kupujícím bude

připsána nejprve na náklady uvedené v bodě IV.7 výše, poté na úrok z prodlení a poté na

nejstarší splatnost, a to bez ohledu na to, zda kupující uvedl, jakou platbu provádí, i když

náklady, úroky a pohledávky vycházejí z více než jedné faktury.

Pokud byly zboží vydány, uplynul termín pro vyzvednutí zboží nebo služba již byla

provedena a kupující je v prodlení s platbou celé ceny firmě HEXONIC v souladu s jednou z

faktur s DPH vystavených, firma HEXONIC bude oprávněna požadovat od kupujícího

okamžité zaplacení částek splatných z všech ostatních faktur s DPH vystavených

kupujícímu, rovněž na základě samostatných smluv, bez ohledu na samostatné termíny

splatnosti vyhrazené pro ně. Do zaplacení po splatnosti všech faktur budou zastaveny

všechny dodávky a kupujícímu bude účtována skladovací poplatek ve výši 0,5 % ceny

nevyzvednutého zboží za den.

 

9.Bez ohledu na práva uvedená výše, pokud bylo zboží vydáno, uplynul termín pro

vyzvednutí zboží nebo služba již byla provedena a kupující je v prodlení s platbou celé ceny

firmě HEXONIC v souladu s jednou z faktur s DPH vystavených, firma HEXONIC bude

oprávněna požadovat od kupujícího okamžité zaplacení částek splatných z všech

ostatních faktur s DPH vystavených kupujícímu, rovněž na základě samostatných smluv,

bez ohledu na samostatné termíny splatnosti vyhrazené pro ně.

 

10.Kupující není oprávněn převést na třetí stranu žádná svá práva ani povinnosti podle této

Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu firmě HEXONIC.

 

11.Kupující nemůže odečítat své pohledávky splatné firmě HEXONIC, pokud není nárok

prokázán platným soudním rozhodnutím nebo je firma HEXONIC výslovně uznala

písemně.

 

V. DORUČENÍ

 

1.Firma HEXONIC je povinna poskytnout službu včas a za podmínek uvedených v

Potvrzení, a každé odchýlení od něj vyžaduje písemné přijetí oprávněného zástupce firmy

HEXONIC.

 

2.V případě, že neexistují jiné písemné ustanovení Smlouvy nebo v případě, že na

Objednávce není uvedeno datum, měla by být dodávka firmou HEXONIC splněna v

souladu se standardními výrobními podmínkami (výrobní lhůty a technické provedení),

uvedenými v portálu Cairo. (https://cairo.hexonic.com).

 

3.V případě existence protichůdných písemných ustanovení nebo v případě, že kupující

nepotvrdí Oznámení o faktoringu CSOB firma HEXONIC může odmítnout dodání zboží.

 

4.Všechny termíny pro realizaci smlouvy s firmou HEXONIC jsou termíny, které se mohou

měnit s ohledem na služby třetích stran, jako jsou celní postupy a dopravní služby.

Potvrzení uvádí pouze očekávané datum realizace výroby produktu a není na něm vázáno,

pokud není v uzavřené Smlouvě uvedeno jinak. Firma HEXONIC může také pozastavit

nebo odložit plnění dané Smlouvy, pokud kupující nesplní všechny povinnosti vyplývající

ze Smlouvy, Potvrzení nebo těchto GTCS včas.

 

5.Firma HEXONIC má právo kdykoli požadovat od kupujícího informace týkající se

způsobu realizace Smlouvy a kupující je povinen na ně promptně odpovědět, nejpozději

však do dvou dnů od obdržení takového dotazu. Firma HEXONIC bude oprávněna

pozastavit realizaci Smlouvy až do odpovědi kupujícího a odstoupit od Smlouvy celé nebo

části nebo změnit podmínky Smlouvy, zejména zvýšit cenu, pokud kupující ve své

odpovědi zahrne nutnost pro firmu HEXONIC splnit jakékoliv další požadavky.

 

6.Výrobní plány firmy HEXONIC jsou založeny na předpokladu včasné platby nebo splnění

dodatečných podmínek kupujícím. Pokud kupující není schopen je dodržet, bez ohledu

na důvod, musí o této skutečnosti okamžitě informovat firmu HEXONIC písemně a

následující možné datum pro jejich provedení. Firma HEXONIC má právo pozastavit

realizaci Smlouvy a prodloužit termín pro realizaci o počet pracovních dnů, který odpovídá

počtu dnů zpoždění kupujícího.

 

7.V zásadě jsou povoleny částečné dodávky, pokud to podle názoru firmy HEXONIC

podporuje povahu Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak písemně. V takovém

případě firma HEXONIC oznámí kupujícímu hodnotu částečných dodávek a množství

poskytnutého zboží nebo služeb a uvede očekávané datum dodání a bude oprávněna

vystavit částečné faktury s DPH a kupující bude povinen je zaplatit.

 

8.Kupující je povinen předem informovat firmu HEXONIC o všech veřejnoprávních

normách, právních předpisech a požadavcích, jejichž nedodržení může ohrozit realizaci

Smlouvy nebo které je třeba respektovat v souvislosti se službou HEXONIC, za podmínky,

že kupující bude povinen nahradit škodu vzniklou v důsledku nedodržení těchto

ustanovení ze strany firmy HEXONIC.

 

9.Dodání a vrácení dodávky probíhá na riziko a náklady kupujícího, pokud se strany

výslovně nedohodnou jinak písemně.

 

10.Kupující nese riziko a odpovídá zejména za zpoždění v převzetí předmětu dodávky

dopravní společností nebo přepravcem, včetně situace, kdy kupující uzavřel s takovou

společností nebo přepravcem smlouvu o přepravě.

 

11.Kupující je zodpovědný za pečlivé a správné vykládání zboží při jeho dodání a jeho

nakládání v případě vrácení. Tyto činnosti jsou prováděny na náklady kupujícího, i v

případě, že jsou prováděny firmou HEXONIC nebo třetí stranou, jejíž činnost byla zadána

jednou ze stran.

 

12.Kupující přebírá riziko poškození zboží bez ohledu na jeho příčinu od okamžiku, kdy jsou

zboží k dispozici kupujícímu k nakládání ve výrobním závodě firmy HEXONIC.

 

VI. PŘEVZETÍ

 

1.Kupující je povinen zkontrolovat shodu zboží nebo poskytnutí služeb v souladu s

popisem a specifikací uvedenou v objednávce a podle podmínek stanovených ve smlouvě.

 

2. Podpisem přijetí nebo doručení předmětu smlouvy kupujícím se potvrzuje skutečnost

dodání a určuje ověření zboží a služeb kupujícím z hlediska souladu se smlouvou,

fyzických vad, které lze zjistit v důsledku vnějšího ohledání, a potvrzuje přijetí dodávek

kupujícím v souladu se smlouvou, objednávkou a přiloženou dokumentací.

 

3. V případě nesouladu dodávky firmy HEXONIC se smlouvou má kupující právo podat

stížnost na základě podmínek záruky v souladu s příslušnými ustanoveními těchto VOP,

Obecných podmínek záruky a smlouvy. Kupující nemá zejména právo požadovat snížení

ceny, náhradní plnění na náklady firmy HEXONIC, výpočet smluvních pokut nebo

odstoupení od smlouvy v jakémkoli rozsahu.

 

4. Stížnosti týkající se kvality nebo množství dodávky nebo balíčku dodávky jsou

považovány za podané včas, pokud byly podány písemně do 3 pracovních dnů od data

vyhotovení protokolu o převzetí zboží.

 

5. Nedodání stížnosti v rámci stanovených lhůt nebo podepsání protokolu o převzetí

dodaného zboží nebo služeb má za následek ztrátu práva kupujícího na uplatnění nároků

z důvodu stížností uvedených v bodě 4.

 

6. Firma HEXONIC má právo podmínit / pozastavit uplatnění nároků kupujícího v důsledku

stížnosti až do vyrovnání kupujícím veškerých omezených částek splatných společnosti

firmě HEXONIC.

.

VII. ZACHOVÁNÍ VLASTNICTVÍ

 

1. Firma HEXONIC si vyhrazuje vlastnictví zboží dodaného na základě smlouvy až do

obdržení plné platby v souladu s potvrzením, VOP a smlouvou.

 

2. Pokud z jakéhokoli důvodu kupující neprovede platbu do stanoveného data, má firma

HEXONIC právo požadovat po kupujícím vrácení dodaného zboží, za které kupující není

schopen zaplatit částku dlužnou, celou nebo částečně. V takovém případě si firma

HEXONIC vyhrazuje právo požadovat od kupujícího náhradu, pokud hodnota dodaného

zboží klesla ve srovnání s jeho cenou, zejména v důsledku jeho použití nebo poškození.

Firma HEXONIC má právo účtovat kupujícímu částku ve výši 10 % ceny vráceného zboží

jako manipulační poplatek, nebo pokud byly zboží vráceny v původní nepoškozené obalu,

pokud byly vráceny rozbalené nebo s poškozeným obalem, bude manipulační poplatek 15

%, pokud bylo zboží bez obalu nebo částka použitá jako manipulační poplatek je 30 %.

Pokud bylo zboží vyrobeno na individuální objednávku kupujícího, bude firma HEXONIC

požadovat částku rovnající se všem nákladům, které firma HEXONIC vynaložila na

provedení smlouvy nebo její části v poměru k vrácenému zboží.

 

3. Jakékoli riziko poškození nebo náhodné ztráty zboží kupujícím od okamžiku jeho

odeslání až po nabytí práva vlastnictví kupujícím nese kupující. Firma HEXONIC může

požadovat, aby kupující na své náklady zajistil zboží, které zůstává vlastnictvím firmy

HEXONIC, a zaslal kopii uzavřené pojistné smlouvy.

 

4. Držba zboží kupujícím nevede k žádným nárokům proti firmě HEXONIC ze strany

kupujícího, zejména na platbu za jejich uskladnění.

 

5. Kupující není oprávněn znovu prodávat zboží, které patří firmě HEXONIC třetím

stranám, pokud nezíská vlastnické právo úplným zaplacením zboží.

 

6. V případě zahájení likvidace, úpadku, sanace nebo podobného povahy řízení kupujícím

je povinen označit zboží takovým způsobem, aby rezervace práva jejich vlastnictví svěřená

firmou HEXONIC byla čitelná a nezpochybnitelná. Pokud je zboží patřící firmě HEXONIC

zabaveno v rámci tohoto řízení, je kupující povinen okamžitě informovat firmu HEXONIC o

této skutečnosti a veškerými dostupnými prostředky spolupracovat k zajištění jejích práv

ke zboží podléhajícímu zabavení.

 

VIII. ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODPOVĚDNOST

 

1. Firma HEXONIC si vyhrazuje právo kdykoli změnit smlouvu prostřednictvím písemného

prohlášení doručeného kupujícímu, zejména:

a) změnou specifikace předmětu objednávky a jeho dokumentace, pokud jde o

nepodstatnou změnu,

b) změnou způsobu balení, testování, míst a dodacího plánu.

 

2. V případě, že změny ve smlouvě uvedené v odstavci 1 změní cenu nebo realizaci, strany

uzavřou vhodné dohody písemně.

 

3. firma HEXONIC si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených

zákonem, stejně jako v těchto VOP a také v kterémkoli z následujících případů:

a) porušení ustanovení smlouvy nebo těchto VOP ze strany kupujícího,

b) existence pochybností o možnosti plnění ze strany kupujícího, insolvence kupujícího

(nedostupnost kreditního limitu pro faktoring), likvidace, převod dlužníka kupujícího jeho

věřitelům, stejně jako v případě podání žádosti o úpadek proti němu nebo zahájení

nápravného řízení-nicméně v každém případě stanoveném těmito VOP by mělo být

prohlášení o odstoupení od smlouvy podáno firmě HEXONIC neprodleně od vzniku

události nebo okolnosti, která je důvodem odstoupení od smlouvy.

 

4. V případě výkonu práv uvedených v této části si firma HEXONIC vyhrazuje právo

požadovat, aby kupující zaplatil plnou odměnu za dodávku zboží nebo služeb a veškeré

materiály nebo práce v průběhu.

 

5. Odpovědnost firmy HEXONIC v případě odstoupení od smlouvy je omezena povinností

vrátit kupujícímu částky obdržené od kupujícího pouze v nadhodnotě již objednaných

materiálů, prací v průběhu, dodaných výrobků nebo poskytnutých služeb nebo jejich částí,

s ohledem na tyto VOP, zejména firma HEXONIC v této situaci nebude povinna platit

žádné smluvní pokuty, škody, úroky z těchto částek nebo jiné podobné poplatky.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy (objednávky) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání

kupujícího nebo pro jeho osobu. Zrušení objednávky na upravený (atypový výrobek) není

možné.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 odst.2, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy

odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní

smlouvy standartního zboží odstoupit a to před expedicí zboží se sankcí 10% z hodnoty zboží

dostupného v den objednání, a to pouze v případě, kdy objednávka nepřesáhne hodnotu

100.000,- CZK bez DPH. V případě že kupující odstoupí od smlouvy po dodání zboží (nejdéle

však do 14 dnů od dodání) bude účtován kupujícímu stornopoplatek. Stornopoplatek za

vrácené zboží v originálním nepoškozeném balení je ve výši 10% z hodnoty zboží,

stornopoplatek za vrácené zboží v rozbaleném, nebo poškozeném obalu je ve výši 20 %

z hodnoty zboží, stornopoplatek za vrácené zboží bez obalu, případně použité zboží s

možností následného prodeje 40% z hodnoty zboží.

 

6. V žádném případě nenese firma HEXONIC odpovědnost za žádné škody nebo ztráty zisku

vyplývající z nároků kupujícího nebo jakéhokoliv subjektu související s porušením smlouvy,

nesplněním nebo nesprávnou realizací smlouvy ze strany firmy HEXONIC nebo delikt

odpovědností. Je také vyloučena jakákoli možná odpovědnost firmy HEXONIC za nepřímé

škody způsobené kupujícímu v souvislosti se uzavřením, plněním, neplněním nebo

nesprávným plněním této smlouvy, chápané jako škody nevzniklé přímo z události

způsobující škodu, a za ztrátu zisku, včetně ztráty zisku, ztrát a škod v důsledku zpoždění

nebo zastavení výroby (včetně, ale neomezeně na škodu způsobenou zákazníky kupujícího,

nároky dodavatelů nebo skladovací náklady).

 

7. Pokud jde o právní základ (smlouva / protiprávní jednání), na němž je formulován nárok

kupujícího, odpovědnost firmy HEXONIC za všechny nároky související se smlouvou je v

každém případě omezena na 35% ceny (bez DPH).

 

8. Ustanovení bodů VIII.6 a VIII.7 těchto VOP se nebudou vztahovat pouze v případě, že

firma HEXONIC nese odpovědnost bez ohledu na výše uvedené omezení nebo vyloučení

odpovědnosti v souladu s nucenými ustanoveními zákona.

 

9. Firma HEXONIC nenese odpovědnost za případy vyšší moci, chápané jako mimořádné

události, ke kterým došlo po uzavření této smlouvy a které strany nebyly schopny

předvídat v době jejího uzavření a jejichž existence nebo účinky brání plnění této smlouvy

v souladu s jejím obsahem. Mezi případy vyšší moci patří zejména: válka, válečné akce,

povodeň, požár, právní akty státní správy ovlivňující plnění Smlouvy, epidemie, stávky.

 

IX. ZÁRUKA

 

1.Kupující je oprávněn uplatňovat práva ze záruky pouze v případě, že jsou kumulativně

splněny všechny podmínky stanovené v Obecných podmínkách záruky (dále jen "OPZ"),

které tvoří nedílnou součást smlouvy.

 

2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že před uzavřením smlouvy přečetl a

porozuměl OPZ, že je přijímá v celém rozsahu a nenamítá proti nim. OPZ jsou k dispozici

na webové stránce www.hexonic.com.

 

3. Vzhledem k poskytnuté záruce firmou HEXONIC je odpovědnost firmy HEXONIC za

záruku vyloučena. Výše uvedené neplatí pro spotřebitele.

 

4. Firma HEXONIC má právo podmínit / pozastavit uplatnění nároků kupujícího ze záruky

až do vyrovnání kupujícím veškerých omezených částek splatných firmě HEXONIC.

 

X. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

1. Pokud není v nabídce nebo smlouvě uvedeno jinak, služby firmy HEXONIC poskytnuté

kupujícímu v rozsahu prací chráněných duševním vlastnictvím nebo průmyslovým

vlastnictvím poskytnou kupujícímu neexkluzivní, nepřenosnou, omezenou licenci na práva

duševního vlastnictví, chápaná jako průmyslová práva a autorská práva společně, patřící

firmě HEXONIC nebo souvisejícím subjektům, na území České republiky a území, kde jsou

prodávány zboží, pouze v rozsahu používání a případného dalšího prodeje zboží

prodaného firmou HEXONIC kupujícímu. Výše uvedené platí zejména v situaci, kdy je

spolu se zbožím poskytnuta příslušná dokumentace kupujícímu.

 

2. Jakékoli rozšíření výše uvedené licence nebo převod práv duševního vlastnictví probíhá

pouze na základě samostatných, podrobných dohod stran písemně, jinak jsou neplatné.

 

3. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany kupujícího firma HEXONIC podle svého

uvážení odstoupí od smlouvy a zastaví veškeré služby nebo dodávky kupujícímu, aniž by

nesla odpovědnost za náklady a škody kupujícího, a kupující se zavazuje uvolnit firma

HEXONIC od jakýchkoli nároků třetích stran na jakékoli náklady a škody, které tyto třetí

strany utrpěly v souvislosti s porušením tohoto ustanovení kupujícím. V případě výše

uvedeného porušení se kupující zavazuje poskytnout firmě HEXONIC veškeré informace

nezbytné k obhajobě a uhradit firmě HEXONIC veškeré náklady spojené s poskytnutím

právních služeb souvisejících s nároky třetích stran.

 

XI. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Všechny změny nebo vyloučení těchto VOP vyžadují písemnou formu, jinak jsou

neplatné.

 

2. Strany se zavazují řešit konflikty vznikající z jakékoliv závazné SMLOUVY smírně. Pokud

smírné řízení není úspěšné do 30 dnů, jediným soudem oprávněným projednávat případ

bude český soud příslušný pro sídlo společnosti HEXONIC CZ s.r.o.

 

3. Všechna technická, obchodní a finanční data, která firma HEXONIC poskytne

kupujícímu nebo jeho přidruženým společnostem, tvoří důvěrné informace firmy

HEXONIC, nebo souvisejících subjektů HEXONIC group. Kupující se zavazuje neposkytovat

takové důvěrné informace žádné třetí straně a nepoužívat takové důvěrné informace pro

jakýkoli účel jiný než dohodnutý stranami, zejména v rámci spolupráce podle smlouvy.

 

4. Pokud jsou některá ustanovení těchto VOP považována za neplatná nebo neúčinná,

zbývající ustanovení VOP zůstávají v platnosti a strany se zavazují nahradit neplatné nebo

neúčinné ustanovení novým, jehož význam bude co nejblíže účelu nahrazeného

ustanovení a záměrům stran.

 

5. Použití Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

ze dne 11. dubna 1980 je vyloučeno.

 

6. V případě neplatnosti některé z ustanovení těchto VOP, objednávky nebo smlouvy

zůstanou zbývající ustanovení pro strany závazná beze změn.

 

7. V záležitostech, které nejsou pokryty těmito VOP, objednávkou a smlouvou se budou

používat obecně platná ustanovení Občanského zákoníku České republiky.

 

HEXONIC CZ sro

Praha 2024

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace