Počet položek: 0 0,00 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky:

 

1. 1. Základní údaje:

 

Provozovatel internetového obchodu:

 

HEXONIC CZ s.r.o.

Sídlo společnosti: Na Hůrce 1041/2, 161 00 Praha 6

e-mail: obchod.cz@hexonic.com

IČO: 25148770

DIČ: CZ25148770

 

Prodávající zboží:

HEXONIC CZ s.r.o..

Sídlo společnosti: Na Hůrce 1041/2, 161 00 Praha 6

IČO: 25148770

DIČ: CZ25148770

 

Výdejní místo:

Pod Hájem 97, Králův Dvůr, 267 01

 

Reklamační místo:

Pod Hájem 97, Králův Dvůr, 267 01

 e-mail: info.cz@hexonic.com

Telefonní kontakt: +420 241 444 640

 

Odpovědný zástupce:

 

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., číslo CZK účtu: 193817235 / 0300,

ČSOB a.s., číslo EUR účtu: 193817470 / 0300,

(IBAN: CZ79 0300 0000 0001 9381 7235), adresa banky: ČSOB a.s., Na Pankráci 310, Praha 4, PSČ 140 00

 

Bankovní spojení pro faktoringové financování bude uvedeno v rámcové smlouvě

 

 

1. 2.  Obecná ustanovení

blíže vymezují a upřesňují práva povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, případně jinou fyzickou osobou. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Vymezení pojmů:

 

Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupující – zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

 

Kupující – spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující – který není spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Moment uzavření kupní smlouvy –  kupující je vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.

 

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

 

1. 3. Platební podmínky

 

Informace o ceně:

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (více též v ujednání o právu prodávajícího odstoupit od smlouvy).

 

Platební podmínka je způsob platby, platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Proforma faktura – daňový doklad“. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

 

Druhy plateb:

•             Platba v hotovosti při převzetí zboží (DOBÍRKA)

•             Platba na bankovní účet u ČSOB a.s. Číslo účtu je: 193817235 / 0300 (v případě plateb v CZK), nebo 193817470 / 0300 (pro případ platby v měně EUR)

•             Platba s dlouhodobou splatností prostřednictvím postoupení pohledávky na ČSOB Factoring (pro registrované zákazníky na opakovaný obchodní případ v hodnotě vyšší než Kč 10.000,-)

 

 

1. 4. Dodací podmínky

 

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Položky, které jsou v okamžiku objednání na skladě, budou dodány obvykle do 2-10 pracovních dnů. Položky, které nejsou v okamžiku objednání zákazníka na skladě, budou dodány dle individuálních dispozic, obvykle do 20 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

 

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se po dodání předmětu prostřednictvím dopravního prostředku na zákazníkem uvedenou adresu. Součástí dodávky není skládání a instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající na náklady kupujícího a dle jeho dispozic. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud je výrobce k výrobku přikládá). Daňový doklad (fakturu) bude následně zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Z toho důvodu doporučujeme zákazníkovi uvést e-mail v objednávce.

 

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle rozsahu zakázky, dopravní vzdálenosti a nároků na manipulaci se zbožím.  Při každé objednávce je nutné sjednat způsob a úhradu dopravy individuálně.

 

Osobní odběry – V případě požadavků zákazníka na osobní převzetí, tuto možnost nabízíme na odběrním místě v sídle společnosti. Zde lze zásilku převzít, vybalit a zkontrolovat nepoškozenost výrobku a zároveň si nechat potvrdit záruční list. Platba zboží probíhá na místě v hotovosti nebo předem přes účet. Vyzvednutí výrobku ve výdejním místě není zpoplatněno.

 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů spočívajících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu nebo není dostupná technika k vykládce…), nese kupující v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním.

 

Odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky):

 

Zrušení objednávky ze strany kupujícího – Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy (objednávky) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Zrušení objednávky na upravený (atypový výrobek) není možné.

 

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy (objednávky) odstoupit nejdéle před expedicí zboží dostupného v den objednání a to pouze v případě, kdy objednávka nepřesáhne hodnotu 100.000,- CZK bez DPH. V případě standardního provedení výrobku bude účtován kupujícímu stornopoplatek v následující výši:

 

STORNOPOPLATKY:

 

TYPOVÉ ZBOŽÍ:

 

1) ZABALENÉ

- V originálním nepoškozeném balení                                                          -10% stornopoplatek

 

2) ROZBALENÉ

- V rozbaleném, nebo poškozeném obalu, výrobek nepoužit                -15% stornopoplatek

 

3) POUŽITÉ NEPOŠKOZENÉ 

- Bez obalu, použité zboží s možností následného prodeje                    -30% stornopoplatek

 

 

Pokyny pro případné odstoupení od kupní smlouvy (objednávky):

 

• Odešlete dopis (na adresu: HEXONIC-CZ s.r.o., reklamační oddělení, Pod Hájem 97, Králův Dvůr, 267 01) nebo email (na info.cz@hexonic.com) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.

 

• Veškeré zboží vracejte vždy jen na adresu HEXONIC-CZ s.r.o., reklamační oddělení, Pod Hájem 97, Králův Dvůr, 267 01.

 

• Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit!

 

• Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

 

• Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Kupující však musí zboží zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

• Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v jehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

 

Storno kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího:

 

 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo odstoupit od smlouvy nebo její části v těchto případech:

 

  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
  2. zboží vykazuje zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

 

2. Práva z vadného plnění a proces reklamace

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu včetně katalogových listů produktu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je důrazně doporučeno si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).

 

Odpovědnost za vady zboží:

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 

• Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

• Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

• Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

• Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce

 

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 

•             bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

•             přiměřeným snížením kupní ceny

•             náhradním dodáním zboží

•             odstoupením od smlouvy

 

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

 

Reklamace:

 

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60ti kalendářních dnů ode dne uplatnění nároku práv z vadného plnění, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

 

Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se také na naši linku nebo na náš výše uvedený email.

 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací).

 

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

 

Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace a nároku z vadného plnění prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

 

 

2.1 Ochrana osobních dat

 

 

Firma HEXONIC CZ s.r.o., jako provozovatel internetového obchodu, se zavazuje k níže uvedenému. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data, která chráníme před zneužitím.

 

Údaje, které zadáváte při registraci, používáme k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

 

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také nutné údaje o vaší firmě, které nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

 

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

 

Váš souhlas Používáním v internetovém obchodě Nádrže & Výměníky souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

 

Provozovatel internetového obchodu: HEXONIC CZ s.r.o.

 

 

 

3. Doložka pro smlouvy uzavírané v době koronavirové pandemie:

 

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie, a zároveň že jsou srozuměny s účinky, dopady a možnými opatřeními v důsledku nouzového stavu vyhlášeného v době podpisu této smlouvy na území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 100/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

 

Smluvní strany prohlašují, že v případě, že dojde k takovým změnám v šíři rozsahu omezení a zpřísnění opatření dle předchozího článku (dále jen „opatření“), že by bylo možné je považovat za podstatnou změnu okolností, budou se řídit ustanoveními této smlouvy.

 

Smluvní strana, která se bude chtít dovolat opatření v souvislosti s plněním dle této smlouvy, je povinna druhou ze smluvních stran neprodleně informovat o takovém opatření, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se opatření.

 

Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy, nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně, zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku původně poskytnutého k plnění dle této smlouvy, počítaného od data ukončení opatření. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva první ze smluvních stran.

 

V případě, že takové prodloužení nelze po druhé ze smluvních stran spravedlivě požadovat, má druhá ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší jí však nárok na sankční plnění, které by jí jinak náleželo, či náležet mohlo.

 

Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření, zavazují se smluvní strany obnovit jednání o právech a povinnostech vyplývajících z této smlouvy, které byly dotčeny takovým rozšířením nebo zpřísněním opatření, a poskytnout si navzájem součinnost tak, aby došlo k naplnění cílů a záměrů, které vedly k uzavření této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že se nebude jednat o zjevné zneužití tohoto práva, považují rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace